Déblocage permanent des iPhone 8, 8 Plus, X bloqué sur le réseau AT&T USA SEMI PREMIUM


Déblocage permanent des iPhone 8, 8 Plus, X bloqué sur le réseau AT&T USA SEMI PREMIUMIl est une photo de service déverrouiller l'iPhone fonctionnant grâce à AT&T USA. Le déverrouillage consiste à attribuer IMEI à la base de données d'Apple. Avec notre méthode, l'iPhone sera déverrouillée en permanence, et après la mise à jour du logiciel de déverrouillage ne reviendra jamais. Nous soutenons toutes les versions de firmware.
Après le déverrouillage du téléphone, vous serez en mesure d'utiliser toutes les cartes SIM dans le monde entier.
Remarque!
Dans ce service ne prend en charge les téléphones iPhone d'Apple sur le réseau AT&T USA . Si votre iPhone en cours d'exécution sur un autre réseau, accédez à déverrouiller iPhone .

Commenté

2018-05-08 22:47:27 Jean

Déblocage iPhone X - I was worried about the wait time and I think that it has to do with the iPhone X and a US-based network. The phone is working perfectly well and it is fully unlocked. Thank you. I will use the service again and I highly recommend it.

2018-05-01 13:40:58 Karol

Déblocage - Mój przypadek by³ skomplikowany, napiszê wiêc trochê wiêcej. Kupi³em 2szt IPhone 8 Plus w sklepie BestBuy w USA, osobi¶cie. Sprzedawca zapewnia³ mnie, ¿e dzia³a w ka¿dej sieci, jakiejkolwiek karty SIM bym nie w³o¿y³. Niestety, po powrocie do kraju, okaza³o siê, ¿e ani w PLus ani w Virgine, telefony nie chc± ruszyæ. Pojawia³ siê komunikat "Niewa¿na karta SIM" i w opisie, ¿e "...pochodzi od operatora, którego zasady aktwacji..bla bla bla". 1. Telefon do serwisu Apple w Polsce: "Tak, pana telefon ma zablokowany sim, ale nie widzê na jakiego operatora, dziwne". 2. Zadzwoni³em wiêc do BestBuy, ale tam us³ysza³em, ¿e tylko serwis apple mo¿e zaradziæ. 3. Poszed³em do serwisu osobi¶cie. Potwierdzili, ¿e SIM jest zablokowany, niewiadomo na kogo. Go¶æ tylko podpowiedzia³, ¿e trzeba kupiæ kartê SIM amerykañskiego operatora, telefon siê uruchomi i potem tylko w³o¿yæ polskiego operatora i bêdzie dzia³aæ (niestety to nie prawda, jak siê potem okaza³o). A tak oficjalnie to tylko BestBuy mo¿e kazaæ Apple to odblokowaæ. 4. Piszê wiêc do BestBuy, ale tam siê upieraj±, ¿e siê nie da, i ¿e co najwy¿ej jailbroken, ale nie zalecaj±. I przepraszaj± i ka¿± odes³aæ urz±dzenia do USA i kasa wróci na moje konto. 5. Kupi³em trzy ró¿ne karty na portalu aukcyjnym. AT&T, Sprint, i Verizon po 10zl/szt. W³o¿y³em pierwsz± lepsz± kartê, akurat AT&T (co potem okaza³o siê, na szczê¶cie t±) i telefon uruchomi³ siê i skonfigurowa³. Niestety po w³o¿eniu karty SIM plus, ponownie nic. Ten sam komunikat. 6. Wtedy trafi³em na simlock24, pogada³em i zap³aci³em. Jak siê uda ok, jak siê nie uda pieni±dze zwracaj±. W rozmowie wysz³o, i¿ dobrze, ¿e uruchomi³em aparat na operatorze AT&T (wtedy te¿ urz±dzeniu przypisa³ siê SIMlock w³a¶nie na tego operatora bo pierwsza obs³ugiwana karta o tym decyduje) bo bêdzie ³atwiej SIMlock zdj±æ. Na Verizon, by³oby ponoæ trudno. 7. Po bodaj 3 dniach otrzyma³em info o zdjêciu SIMlock z serwerów appla. Po w³o¿eniu karty Plus, aparat uruchomi³ siê i piêknie ¶miga. Pozosta³ mi jeszcze drugi do uruchomienia... Reasumuj±c, wygl±da na to, ¿e BestBuy sprzedaje urz±dzenia zaprogramowane na pracê z amerykañskimi operatorami. Mialem te¿ dlatego obawy, czy zdjêcie SIMlocka w simlock24 przywróci aparat do konfiguracji dla BestBuy, czy do fabrycznej. Okazuje siê, ¿e chyba do fabrycznej, wiêc wszystko dzia³a. Polecam simlock24. Uratowali mi skórê :-)

2018-04-28 20:27:17 Idris

Déblocage iPhone 8 Plus - Fast and great service Will definitely recommend to friends.

2018-04-23 14:49:16 Karol

Déblocage iPhone X - Jak najbardziej polecam Mi³a obs³uga, szybko i sprawnie Odblokowanie nast±pi³o wcze¶niej ni¿ my¶la³em tj. 3 dni robocze

2018-04-10 10:41:16 Albert

Déblocage iPhone X - Perfect

2018-04-09 05:00:39 Jayvian

Déblocage iPhone 8 Plus - Excelente

2018-04-08 14:32:19 jaime

Déblocage iPhone X - I’m very happy with the service I received. It took a little longer than I anticipated but I guess it’s cause it’s a newer phone but it got done and that’s all that matters. Thank you and very satisfied. As a matter fact I just purchased to unlock my iPhone 7. Thank you.

2018-04-08 14:02:10 Charles

Déblocage iPhone 8 Plus - This service works well unlocked two of my iPhone 8+ and I’m currently waiting for my iPhone X to be unlocked. Thanks

2018-04-08 00:08:28 Jeffrey

Déblocage iPhone 8 Plus - Works great

2018-04-07 12:07:25 Ashley

Déblocage iPhone 8 Plus - If I could give more stars I would, thanks so much it’s work, I definitely recommend this service to everyone they were great it’s takes a few days but it’s well worth it once again THANKS

2018-03-28 05:01:20 Reagan

Déblocage iPhone X - Excellent service fast and cheap will be recommending it to any one who needs there phone unlocked quickly.

2018-03-28 01:57:20 christian

Déblocage iPhone X - thank you , unlocked in 5 days awesome

2018-03-25 18:15:33 Emanuel

Déblocage iPhone X - Works.. thank you

2018-03-25 17:10:26 Rajesh

Déblocage iPhone X - iPhone X unlock worked perfectly.

2018-03-24 13:43:01 arturo

Déblocage iPhone X - Muy buen servicio lo recomiendo, y el precio muy bien

2018-03-24 03:30:40 MANOJ

Déblocage iPhone 8 - Amazing service. Will always use this website for unlocking in future and will recommend all my friends and family Thank you

2018-03-23 19:37:04 ABDULMOHSEN

Déblocage iPhone X - Service is very excellent

2018-03-23 10:55:11 shashankreddy

Déblocage iPhone X - Awesome service unlocked my iPhone c

2018-03-23 06:46:12 Eldenhan joel

Déblocage iPhone X - Awesome it worked in 4 days.

2018-03-23 04:20:24 Cesar

Déblocage iPhone 8 Plus - Muchas gracias les agradezco mucho por el buen servicio los voy a recomendar con mis amigos

2018-03-20 19:00:07 saheed owolabi

Déblocage iPhone X - Great service no doubt extra ordinary fast

2018-03-20 15:36:11 miguel

Déblocage iPhone X - Good service

2018-03-19 16:22:22 Ray

Déblocage iPhone 8 Plus - Fast service I love it

2018-03-13 10:47:50 LOWIE

Déblocage iPhone X - Fast and easy

2018-03-12 20:19:31 Jaime

Déblocage iPhone 8 Plus - Working as expected. Service provided in only two days Fair price compared with other online unlocking options. Completely satisfied. Thank You

2018-03-10 18:34:11 José Jorge

Déblocage iPhone 8 Plus - Esta página es un milagro, los precios pueden ser elevados (pero para eso mejor espera a que tu tipo de celular esté en oferta) pero funciona, mandé mi celular a que fuera desbloqueado en una tienda y no pudieron, aquí lo hicieron en un poco más de dos días, el servicio al cliente es muy bueno, el celular fue desbloqueado sin problemas, en general, fue una experiencia muy positiva, recomiendo esta página

2018-03-08 15:23:22 jorge

Déblocage iPhone X - Excelenteeeeeeeeeeeeee Muchas Gracias . todo claro y sin problemas. Funciona perfecto saludos a todo el equipo.

2018-03-01 18:38:58 Rajesh reddy

Déblocage iPhone X - Excellent service... I’m full happy so you good Service

2018-03-01 13:46:58 issara

Déblocage iPhone 8 Plus - unlocked .....it worked...thanks

2018-02-13 19:59:00 Hanni

Déblocage iPhone 8 Plus - Great service. Worth the wait and crew was very responsive

2018-01-19 09:17:30 Fatai

Déblocage - Excellent

2018-01-18 05:57:42 Pavel

Déblocage iPhone X - Wow Excelente servicio, 5 dias laborables y mi teléfono ya está desbloqueado Muchas gracias

2018-01-15 13:00:54 sameh

Déblocage iPhone 8 Plus - It worked with my AT&T’s service Thanks for unlocking my iPhone now I can use any carrier

2017-12-15 03:40:12 Aseem

Déblocage iPhone 8 Plus - Thanks for unlocking the phone. It has taken much longer than what is listed on your site.

2017-12-13 13:44:33 daniel

Déblocage iPhone X - muy bueno el servicio se desbloqueo mi iPhone x en 1 día aproximadamente muchas gracias

2017-11-16 16:41:24 ENRIQUE

Déblocage iPhone 8 Plus - SATISFIED WITH THE SERVICE,LESS THAT 2DAYS & MY PHONE IS WORKING FROM AT&T TO VERIZON NOW,THANKS FOR YOUR EXELLENT SERVICE,I RECOMMEND IT