Déblocage Samsung S5610

Pour Samsung S5610 sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Samsung S5610

 

Dernier commentaire sur la libération

  • Super code reçu presque instatanement, je recommande ++

    elisabeth - 2019-07-15 08:45:41

  • Code recu en 1 heure marche parfaitement bien

    Kessi - 2018-07-15 16:39:45

Comment entrer le code sur le mobile Samsung S5610 ?

Vous pouvez saisir le code de déverrouillage de trois manières différentes :

1. Insérer une carte SIM étrangère (si vous avez un code PIN il faut le saisir)
2. Le mobile doit demander le code de déverrouillage réseau
3. Saisissez le code Unfreeze ou Defreeze et approuvez (le message de l’échec apparaît )
4. Saisissez le code NCK ou Network et approuvez
Le téléphone est déverrouillé

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Ensuite, saisir #7465625*638*NCK ou Network# ou *#7465625*638*NCK ou Network#
Le téléphone est déverrouillé.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage il faut:
1. Allumer le téléphone avec une carte SIM étrangère.
2. Puis taper les séquences suivantes:
#0199*Unfreeze ou Defreeze#
#0111*NCK ou Network#
#0121*SCK ou Subprovider#
#0133*SPCK ou Provider#
Le téléphone est déverrouillé.

Commenté

2023-10-13 09:35:29 Rafa³

Wszystko ok, kod zosta³ wys³any w mniej ni¿ pó³ godziny i telefon jest teraz odblokowany. Polecam

2023-09-05 08:02:08 Daniel

Everything OK recommend

2023-08-28 10:04:26 Lucjan

Wszystko posz³o sprawnie. Kod otrzyma³em w 10 min. A kod zadzia³a³ natychmiast. Jedynie opis jak wpisywaæ ten kod jest trochê mylny bo wystarczy³ sam kod bez innych dodatkowych ozodobnikow

2022-11-21 21:01:01 Przemys³aw

Szybko i zadzia³a³o. Mo¿na by jeszcze odrazu poinformowaæ ¿eby kodu szukaæ na mailu, a nie czekaæ na sms. Ale tak, spe³ni³o swoj± funkcjê i simlock ze starego telefonu zdjêty.

2022-08-04 11:23:13 Irena

Szybkie i profesjonalne podej¶cie do klienta. Polecam

2021-12-31 09:46:12 Konrad

Dzia³a. Polecam

2021-11-11 10:15:28 Ireneusz

Worked very well for samsung s5610, good and quick service

2021-09-23 10:35:35 Piotr

szybko i sprawnie

2021-09-08 09:06:50 Artur

Wszystko przebieg³o pomy¶lnie w ekspresowym czasie , dos³ownie w kilka minut otrzyma³em kod. Telefon odblokowany . Gor±co polecam.

2021-07-26 11:10:54 marcin

szybko i sprawnie

2021-04-06 12:26:05 Gra¿yna

choæ czeka³am zdecydowanie d³u¿ej ni¿ ¶rednia wszystko posz³o super. 5 gwiazdek bez mrugniêcia

2021-03-29 11:18:31 Barbara

Plus za szybk± realizacjê zamówienia, po 20 minutach mia³am kod. Polecam

2021-03-14 09:12:11 Patryk

Szybko i sprawnie, polecam

2021-03-12 15:28:44 Artur

Polecam sprawnie szybko solidnie

2020-12-29 12:01:23 Tomasz

Kod NCK zadzia³a³ bezb³êdnie (Samsung S5610 z sieci Orange). Zamówienie op³acone w sobotê 26 grudnia 2020, godz. 13:23 (drugi dzieñ ¶wi±t Bo¿ego Narodzenia), zrealizowane w niedzielê 27 grudnia 2020, godz. 22:34. Dziêkujê

2020-09-18 11:02:36 Tomasz

Szybko i skutecznie, polecam

2020-05-04 09:06:40 lukasz

Polecam

2020-03-25 09:27:15 Linda

It worked Thank you

2020-02-18 10:00:30 Ryszard

Bardzo ³atwa procedura. Szybka us³uga, chocia¿ cena mog³aby byæ nieco ni¿sza. Mimo to polecam.

2020-02-17 08:17:26 Przemys³aw

Na kod czeka³em godzinê. Zadzia³a³o od razu.