Déblocage Sony Xperia T

Pour Sony Xperia T sont disponibles pour choisir parmi les options suivantes pour débloquer. Si vous ne savez pas quelle option choisir, s'il vous plaît contactez-nous. Nous allons vous aider à choisir le bon produit pour votre téléphone.

Choisissez Réseau


Débloquer Sony Xperia T

 

Dernier commentaire sur la libération

 • Simple, rapide et efficace,

  Micka - 2018-11-27 15:24:16

 • trop cool merci

  hakim - 2016-07-19 19:07:32

 • merci service rapide et efficace moins de 2h Merci encore

  Alaeddine - 2016-06-01 22:36:36

 • Merci très rapide et pas cher reçu en moins de 24h

  THOMAS - 2015-09-16 12:45:53

 • Génial Prix raisonnable, rapidité et efficacité Je recommande fortement ce site Bravo aux équipes et encore merci

  ALEXANDRA - 2014-12-22 11:11:19

Comment entrer le code sur le mobile Sony Xperia T ?

1. Insérez la carte SIM inacceptable et allumez le mobile.
2. Après avoir attendu quelques secondes, vous serez invité à saisir le "CODE PIN DEVERROUILLANT LE RÉSEAU".
3. Entrez le code et confirmez.

Si votre mobile ne demande pas de code de déverrouillage :
1. Allumez le mobile avec la carte SIM avec laquelle il fonctionne actuellement.
2. Saisissez #987654321#
3. La fenêtre de verrouillage sim apparaîtra
4. Entrez le code de déverrouillage et confirmez.

NOTE!!!
Le code de déverrouillage ne peut être saisi que cinq fois. Avant la commande, assurez-vous que votre compteur n'est pas bloqué en permanence.

Comment vérifier le compteur de saisissement des codes?
1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Verrouillez l'écran de sorte qu’il y ait la demande de l'exécution de la démarche de déverrouillage
3. Pressez les séquences: Menu, Back, Back, Menu,Back,Menu, Menu, Back (pour les modèles Mini le bouton de menu peut être désigné par un seul grand carré)
4. Sélectionnez Service info
5. Sélectionnez SimLock
6. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
7. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
8. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

1. Allumez le téléphone sans carte SIM
2. Saisissez *#*#7378423#*#*
3. Sélectionnez Service info
4. Sélectionnez SimLock
5. Vérifiez près duquel message il y a le signe X, O ou point
6. Si du côté gauche près de NETWORK il y a le signe X, O ou point, et sur le côté droit il y a un nombre différent de zéro, on peut déverrouiller par un code.
7. Si sur le côté droit de NETWORK il y a le 0, le déverrouillage par un code N’EST PAS possible.
Le compteur est verrouillé

Film Vidéo Aide montre ce que vous devez faire, de saisir un code de déverrouillage pour votre téléphone Xperia T.

Commenté

2019-02-13 13:14:39 Zdzis³aw

Kod spe³ni³ swoje zadanie dziêkujê i polecê znajomym.

2019-02-09 02:58:13 Krzysztof

Realizacja b³yskawiczna, kod prawid³owy Serdeczne dziêki :D

2019-02-08 12:28:18 Justyna

Super obs³uga wszystko sprawnie posz³o 5 minut i za³atwione. Warto z us³ug tej firmy korzystaæ. Polecam

2019-01-29 20:35:16 Elias

Hat alles Perfekt funktioniert

2019-01-24 00:10:12 Ma³gorzata

Kod przyszed³ w ci±gu 5 minut. Sprawne i szybkie zdjêcie blokada sim-lock.

2019-01-07 22:16:02 Stanis³aw

Szybko i skutecznie. Polecam

2018-12-12 22:10:22 Maciej

Dziêki jak zwykle bez problemu

2018-12-11 08:23:04 Adrian MAXKOM

Telefon Sony Odblokowany w 2 minuty Polecam Solidna Firma .

2018-12-03 10:10:56 £ukasz

Wysy³ka kodu w podanym czasie, kod poprawny.

2018-11-27 15:24:16 Micka

Simple, rapide et efficace,

2018-11-13 16:29:33 MA£GORZATA

Bardzo sprawna transakcja, kod otrzyma³am po kilku minutach. Obawia³am siê oszustów, lecz zaskoczy³am siê pozytywnie.

2018-11-12 19:16:08 Kamila

Wszystko ¶miga jak nale¿y

2018-11-12 12:45:26 Pawe³

Full wypas :-) szybko, sprawnie i zgodnie z oferta. Polecam :-)

2018-11-12 12:45:01 Pawe³

Full wypas :-) szybko, sprawnie i zgodnie z oferta. Polecam :-)

2018-11-07 21:43:33 Stanis³aw

Wszystko siê uda³o, telefon odblokowany. Jedyny problem, to niezarejestrowanie przelewu i konieczno¶æ dos³ania potwierdzenia, co wyd³u¿y³o procedurê.

2018-11-07 21:14:29 Krzysztof

B³yskawiczna realizacja zamówienia, b³yskawiczne odblokowanie. Wszystko ok. Polecam

2018-10-30 09:46:28 Micha³

Sam by³em w szoku jak sprawnie to posz³o. Spodziewa³em siê wa³ka, bo mam ograniczone zaufanie do takich stron, ale by³em mile zaskoczony a telefon odblokowany w 3min Pomimo ceny, to i tak w serwisie przycieli by dwa razy tyle, Polecam

2018-10-28 19:10:40 janusz

Witam chcialem odblokowaæ telefon korzystaj±c z wykupionego kodu (zakupi³em w dniu 19-08-2018). Z kodu chcialem skorzystac po ponad 3 miesi±cach. Czy wykupiony kod straci³ wa¿no¶æ ( kod nie wchodzi w telefonie )

2018-10-23 13:09:02 Rafa³

Sprawa za³atwiona w 2min. Polecam Szczerze odradzam nieudaczników z e-simlock.com.pl

2018-09-18 10:17:51 Katarzyna

Super, szybko i sprawnie

2018-09-10 13:26:13 mateusz

Wszystko super i szybko

2018-09-06 19:50:21 pinpong

szybko i sprawnie i równie¿ tanio super

2018-09-05 18:39:18 Saul

Me funciono perfectamente, gracias...

2018-09-04 10:21:21 Tomasz

Szybko sprawnie i bez ¿adnych problemów. Polecam.

2018-08-19 10:23:08 Marek

Kod otrzyma³em w kilka minut po z³o¿eniu i op³aceniu zamówienia.Po wpisaniu kodu do telefonu zadzia³a³ natychmiast.POLECAM

2018-08-18 12:30:32 Adam

nie potrzebowa³em nigdy zdejmowaæ blokady operatora ale trafi³ siê zainteresowany moj± star± T3 ( lata) i mog³em j± odsprzedaæ za przyzwoita kwotê tote¿ potrzebowa³em zdj±æ blokadê, faktycznie zrobi³em wszystko wg. zaleceñ - sprawdzenie ilo¶ci prób, nr imei itd. oraz zamówi³em i op³aci³em us³ugê poprzez p³atnosci24 co z pewno¶ci± ma wp³yw na szybko¶æ otrzymania kodu odblokowuj±cego- przyszed³ po ok 3 min. wprowadzi³em i jest ok polecam

2018-08-06 16:44:09 Wojciech

POLECAM

2018-07-20 15:39:45 Rafa³

Witam, Proces odblokowania telefonu przebieg³ mega pomy¶lnie, Simlock z Sony Xperia T ¶ci±gniêty. Zdecydowanie polecam firmê SIMLOCK24 - rzetelna, i konkretna. Pozdrawiam serdecznie :)

2018-07-10 16:36:30 Delmina

Nie by³am pewna, czy na moim telefonie uda siê usun±æ simlock, poniewa¿ zrzut ekranu nieudanych prób zdjêcia blokady mocno siê ró¿ni³ od zamieszczonych w serwisie. U mnie wszystkie opcje by³y zaznaczone krzy¿ykiem lub kó³kiem. Po krótkiej i rzeczowej korespondencji zdecydowa³am siê zakupiæ usuniêcie blokady. Szybko dosta³am kod i usunê³am blokadê na starym smartfonie. Dziêki temu zamiast le¿eæ w szafie telefon ma nowego opiekuna. Wszystko to uda³o siê zrobiæ w jeden dzieñ.

2018-07-09 16:36:25 Magda

Szybko, sprawnie

2018-07-07 01:33:23 nancy sarahi

Muy buen servicio, pague y despues de trees horas me enviaron el pin para desbloquear mi celular

2018-06-30 18:04:43 Isam

Excellent service, great dealing with you

2018-06-11 10:40:26 Tomasz

B³yskawiczna transakcja, polecam.

2018-06-06 10:12:52 Mateusz

Szybka, bezproblemowa us³uga.

2018-06-02 09:33:19 Janusz

Polecam

2018-05-29 16:57:41 Adrian MAXKOM

Telefon T3 Odblokowany w 2 minuty .Polecam

2018-05-28 11:49:09 tomek

Wszystko szybko i sprawnie :-)

2018-05-19 18:04:41 Janek

Simlock na Sony Xperia T Orange 19 May 2018 17:52:57 - Zamówienie jest realizowane 19 May 2018 17:55:21 - Zamówienie zosta³o zrealizowane I komórka zaczê³a dzia³aæ w sieci T Dobra robota, pozdrawiam

2018-05-18 08:36:04 S³awomir

Bardzo dziêkujê . Kod odblokowania mia³em po 1 minucie Polecam w 100 %

2018-05-09 14:53:58 Katarzyna

Szybka i sprawna transakcja. Polecam.

2018-04-11 17:29:15 Aneta

Us³uga przebieg³a bardzo sprawnie i szybko. Bez problemu odblokowa³am sieæ.

2018-04-08 14:59:46 Leszek

Bardzo szybko. Bezproblemowo. Polecam.

2018-04-06 20:31:00 Grzegorz

Serdecznie polecam tê stronê. Us³uga zrealizowana b³yskawicznie Dos³ownie czeka³em 2 min. na zrealizowanie tej transakcji.

2018-03-23 16:33:34 Magda

Ekspresowo i bardzo profesjonalnie. Zdecydowanie polecam i pozdrawiam :)

2018-03-20 22:44:46 Antonio

Szybko i sprawnie :D

2018-03-20 05:58:42 Ewa

Niezawodny serwis, korzystam z niego po raz który¶ i zawsze z sukcesem. Polecam wszystkim Szybko sprawnie i bezproblemowo.

2018-03-19 09:30:54 £ukasz

wszystko sprawnie, bezproblemowo. Xperia T3 ju¿ ze zdjêta blokad± SIM:D wreszxie uwolniony od "chom±ta" Orange :D polecam simlock24 - dobra firma

2018-02-25 09:12:45 Sandy

Super rapide et fonctionnel

2018-02-22 20:54:43 Pawe³

Bez problemu, wszystko super. Po pomy³ce szybki zwrot pieniêdzy.

2018-02-19 15:35:27 Aneta

Szybko, prosto i tanio :).Polecam